Regulamin

§1 Zasady ogólne 1. Akademia Piłkarska United działa jako stowarzyszenie i dalej jest nazywana Akademia. Pełna nazwa Akademii to: Klub Sportowy Akademia Piłkarska United. 2. Zawodnikiem Akademii może zostać dziecko w wieku od 4 lat, lub młodsze według uznania Akademii. 3. Zajęcia w Akademii odbywają się z trybie grupowym. 4. Zajęcia treningowe, turnieje, mecze, pozostałe wydarzenia sportowe i pozasportowe, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 5. Czas jednej sesji treningowej wynosi, w zależności od wieki zawodników, od 1 godziny do 1 godzina i 30 minut lub według uznania Akademii. 6. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2 sesje treningowe, chyba że Akademia zadecyduje inaczej. W sytuacjach niezależnych od Akademii (święta, dni wolne od pracy szkoły, regulacje prawne itp.) ilość treningów może ulec zmianie. 7. Każdy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Deklaracji Członkowskiej – Umowy wraz załącznikami (załącznik nr 1), prawidłowo podpisanych przez rodzica (opiekuna prawnego). Deklaracja Członkowska – Umowa wraz załącznikami (załącznik nr 1) jest sporządzona w oryginale w jednej wersji. Kopię w/w dokumentów można otrzymać po prośbie skierowanej do sztabu szkoleniowego lub zarządu Akademii. 8. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 9. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii, zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach. 10. Nieobecność zawodnika, bez poinformowania i akceptacji Akademii, traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje włącznie z wydaleniem z Akademii. 11. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać w Akademii osobiście lub w obecności zespołu. 12. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 5 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć, ale nie wcześniej niż 15 minut, bez zgody wejścia na obiekty sportowe w przypadku nieobecności trenera. 13. W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po konsultacji ze sztabem szkoleniowym lub zarządem Akademii. 14. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania. 15. W przypadku nieobecności ponad 50% zawodników Akademii w jednej grupie na danych zajęciach treningowych, sztab szkoleniowy lub zarząd Akademii mogą podjąć decyzję o złączeniu kilku grup lub o odwołaniu zajęć. Odwołane zajęcia można odrobić w innej grupie po konsultacji ze sztabem szkoleniowym lub zarządem Akademii. 16. Wszyscy członkowie stowarzyszenia zobowiązują się do regularnego opłacania składek członkowskich. Składki członkowskie (okres lipiec-czerwiec, sezon) wynoszą 100 zł. 17. Każdy z członków Akademii ma prawo do nieopłacenia 1 miesięcznej składki w tzw. okresie treningowym, czyli okres lipiec-czerwiec, sezon, bez podania lub z podaniem przyczyny. O zaistniałym fakcie nieopłacenia 1 miesiąca w okresie treningowym członkowie Akademii muszą pisemnie poinformować sztab szkoleniowy lub zarząd Akademii. Natomiast w pozostałe miesiące członkowie Akademii zobowiązani są do opłacania pełnych składek. 18. Członkowie Akademii mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich, np. wykonując ponadprzeciętne prace jako wolontariat dla rozwoju Akademii, wyłącznie decyzją zarządu Akademii. §2 Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Piłkarskiej 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualną zgodę rodziców/opiekunów prawnych, czyli prawidłowo wypełnione: Deklaracja Członkowska – Umowa wraz załącznikami (załącznik nr 1). Zawodnicy, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani do zajęć sportowych. W przypadku chorób ukrytych (nie widocznych po wyglądzie zewnętrznym) rodzice zobowiązani są do poinformowania sztabu szkoleniowego lub zarządu Akademii o takiej chorobie swojego dziecka lub podopiecznego. W sytuacji niepoinformowania o takiej chorobie, sztab szkoleniowy oraz zarząd Akademii, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan zdrowia dziecka podczas treningu. 2. Zawodnik Akademii zobowiązuje się: a) godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym, b) szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania, c) szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii, d) na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie, e) przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego, f) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, g) być sumiennym i zdyscyplinowanym, h) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, i) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi, j) podczas treningów i meczów nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, znajomymi i innymi osobami, k) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu, l) szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Akademii. Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu. 3. Podstawą do gry zawodnika w rozgrywkach sportowych oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest: pozytywna decyzja sztabu szkoleniowego Akademii, regularna oraz punktualna obecność, dobre wyniki sportowe, odpowiednie zachowanie, posiadanie karty zdrowia sportowca od lekarza sportowego (jeżeli wymaga tego rozgrywka sportowa) oraz zaangażowanie na treningach. 4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 1 trening, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższe rozgrywki sportowe. 5. Zawodnik, który w ciągu 1 miesiąca opuści ponad 50% zajęć bez podania przez jego rodzica/opiekuna prawnego konkretnej przyczyny takiej sytuacji, może zostać usunięty z Akademii. Takie przypadki będą każdorazowo rozpatrywane przez zarząd Akademii. Rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji zarządu Akademii. 6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu. 7. Każdy zawodnik po naruszeniu niniejszego regulaminu lub po innym niewłaściwym zachowaniu może zostać natychmiastowo usunięty z Akademii. §3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii Piłkarskiej 1. W trakcie zajęć treningowych i wszelkich rozgrywek sportowych rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie kontaktowania z dziećmi, chyba że Akademia postanowi inaczej. 2. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć i wszelkich rozgrywek sportowych, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do sztabu szkoleniowego lub zarządu Akademii. Sztab szkoleniowy jest zobowiązany poinformować zarząd Akademii o problemach i wątpliwościach zgłaszanych przez rodziców w celu podjęcia przez zarząd Akademii odpowiednich decyzji. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie zawodnika z listy uczestnika zajęć piłkarskich. 3. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. 4. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej. 5. Rodzice/opiekunowie będący członkami stowarzyszenia zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na podstawie wniosku rodzica/opiekuna będącego członkiem stowarzyszenia, istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty comiesięcznej składki członkowskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu ze sztabem szkoleniowym lub zarządem Akademii. 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić sztab szkoleniowy o każdej nieobecności dziecka na treningu. 8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, dostarczając wypełniony wniosek (załącznik nr 2). Obowiązuje: – 1-miesięczny termin wypowiedzenia (rezygnacji) z zajęć z analogicznym 1-miesięcznym okresem opłacenia składek członkowskich dla dzieci nie zgłoszonych w rozgrywkach, – 3-miesięczny termin wypowiedzenia (rezygnacji) z zajęć z analogicznym 3-miesięcznym okresem opłacenia składek członkowskich dla dzieci zgłoszonych w rozgrywkach (od Junior A do Junior F2). W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek członka Akademii wraz z uzasadnieniem, okres wypowiedzenia może być krótszy, wyłącznie po analizie wniosku, decyzją zarządu Akademii. 9. W każdej grupie treningowej zostaną wybrani kierownicy drużyn, według aktualnych potrzeb Akademii. Do ich najważniejszych obowiązków należeć będzie: a) godne reprezentowanie oraz pomoc w ogólnym funkcjonowaniu i doskonaleniu Akademii, b) informowanie na treningach o bieżących sprawach Akademii pozostałych rodziców, c) przekazywanie informacji i dyskusja na zebraniach zarządu z członkami Akademii. 10. Rodzic/opiekun prawny będzie informowany o bieżących działania Akademii poprzez ustalony przez sztab szkoleniowy i zarząd Akademii komunikator społecznościowy. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego będzie regularne sprawdzanie wiadomości na komunikatorze społecznościowym oraz odpowiadanie na wiadomości, jeśli będzie to wymagane. §4 Rodzaje wyróżnień 1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii są; · pochwała, · list gratulacyjny, · dyplom uznania, · nagroda rzeczowa, 2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest stosowny organ wybrany przez Akademię. §5 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii są: · upomnienie, · nagana, · kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów, · dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy lub dłużej, · skreślenie z listy zawodników. 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek sztabu szkoleniowego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. §6 Postanowienia końcowe 1. Akademii zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników. 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii . 3. Co najmniej raz w roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących. 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać sztab szkoleniowy lub zarząd Akademii. Prezes Klubu Sportowego Akademia Piłkarska United Paweł Styrnol

Nasi partnerzy

Pytania?

Skontaktuj się z nami lub zapisz się korzystając z formularza